پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

کارخانه
پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه

استفاده و بکارگیری از پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها برای تصفیه فاضلاب صنعتی امری ضروری است. چرا که کیفیت و کمیت پساب صنعتی به تناسب فرآیند تولید، سطح نظارت بر نحوه فعالیت واحد صنعتی، هزینه تامین آب، وضـعیت تاسیسات بهداشتی رفاهی، سهولت دسترسی و دفع فاضلاب، نوع مـاده اولیه و فراورده تولیدی، ، مساحت فضای سبز و محوطه، وجود سامانه های بازچرخانی و میزان استفاده مجدد متغیر است. حد استاندارد برای تصفیه پساب با توجه به حجم فاضلاب تولید شده و کیفیت آن تعیین می شود که این امر با توجه به فرآیند تولیدات کارخانه، مواد اولیه و فرآورده های تولیدی، میزان نظارت بر نحوه فعالیتها، مساحت فضای سبز، نوع خدمات بهداشتی  و رفاهی و میزان استفاده مجدد، متغیر خواهد بود. پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه با توجه به مجموعه ی این عوامل انتخاب می شوند تا کارایی بهتری داشته باشند.

برطبق گزارش های اعلام شده توسط طرح جامع آب کشور، تمامی آب مورد نیاز در معادن و صنایع در سال ۱۳۶۲ برابر با ۹/۴۴۱ و در سال ۱۳۷۳ برابر با ۶۶۳ میلیون مترمکعب بوده است. این میزان در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۷۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته و در سال ۱۳۹۵ به نزدیک ۱۶۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است، بر همین اساس ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب در صنایع بزرگ ۵۴/۰ مشخص شده است. بیشترین سهم برداشت آب را صنایع غذایی و آشامیدنی ها با ۲۹ درصد داشته و سپس از آن صنایع شیمیایی با ۲۰ درصد سهم دارای مقام دوم است.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

فاضلاب کارخانه ها به آن بخش از آب مصرف شده در نتیجه ی عملکردهای گوناگون کارخانه ی مورد نظر گفته می شود که اکنون از چرخه ی آب مصرفی خارج شده و حاوی میزان زیادی آلاینده و مواد شیمیایی و چربی و روغن است. امروزه با استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی، دیگر این حجم از آب ها، غیر قابل استفاده نیستند، بلکه طی فرایند های مشخصی پاکسازی شده و آماده ی استفاده ی مجدد می شوند یا در برخی موارد با تصفیه ی آن و رسیدن به حد استاندارد و بی ضرر برای محیط زیست و جانوران، به درون دریاها و رودخانه ها سرازیر می شوند و یا در محیط هایی مشخص تخلیه می شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه - تصفیه فاضلاب - پکیج تصفیه فاضلاب
قیمت پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه‌ها

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها با بسته به نوع صنعت و ویژگی های مهم فاضلاب دارای انواع مختلفی است که با یکدیگر متفاوت هستند در ادامه مهم ترین ویژگی های فاضلاب های هر صنعت روش های تصفیه به صورت خلاصه در اختیارتان قرار داده شده است.

 صنایع نساجی، پوشاک و چرم:

ویژگی های مهم فاضلاب: قلیاییت زیاد، کل مواد جامد زیاد، مـواد معلق فراوان، سختی، نمک، سولفید،کروم، pH ،آهک، رسوب یافته، درجه حرارت بالا
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: خنثی کردن، ترسیب شیمیایی، تصفیه زیستی هوادهی و یا صافی چکنده، متعادلسازی، رسوب دهی
سطح کارایی روش های تصفیه: متوسط

صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات:

ویژگی های مهم فاضلاب: مواد معلق زیاد، مـواد آلی محلـول، موادکلوییدی، عوامل میکروبی، پروتئین، چربی، لاکتوز، نیتروژن، BOD بالا، pH متغیر، رنگ و بو، روغن، دترجنت، فرمالدیید
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: آشغالگیری، متعادلسازی، خنثی سازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هوادهی، تصفیه شیمیایی، انعقاد، لجن فعال، استخر اکسیداسیون زیستی، صافی چکنده، برکه تثبیت، کمپوست کردن، تغلیظ بوسیله سانتریفوژ، تبخیر، خشک کردن
سطح کارایی روش های تصفیه: عالی

صنایع چوب و محصولات:

ویژگی های مهم فاضلاب: صنایع کاغذ، چوبی، مقوا و چاپ ،BOD COD, بالا، مواد جامد، فنل، سمیت، مـواد آلـی، pH
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: تبخیر، سوزاندن، انعقاد شیمیایی، استخر اکسیداسیون و سایر روشهای تصفیه زیستی هوازی، استخر ته نشینی، برکه تثبیت و تصفیه زیستی، هوادهی، بازیافت
سطح کارایی روش های تصفیه: خوب

صنایع کانی غیر فلزی:

ویژگی های مهم فاضلاب: ذرات آزبست معلق، نمک های معدنی
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: ته نشینی، رسوب دهی، خنثی سازی، جداسازی ذرات، ترسیب با کلراید کلسیم، دفع در زمین
سطح کارایی روش های تصفیه: خوب

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ها - تصفیه فاضلاب
پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ها

صنایع شیمیایی:

ویژگی های مهم فاضلاب: اسید نیتریک و سولفوریک، کلراید و BOD بالا، نمکهای محلـول، pH متغیر، کروم، اسیدهای معدنی، TDS، اسیدهای آلی چـرب، حلالها، فلزات، رنگ و بو ،رزینها، صابون، الکل، حلقه های بنزنی، موادآلی، فسفر، سموم، فلوراید، سلیس، فرمالدیید، لجن، سود، سولفات آهن، آلومنیوم، عناصر رادیواکتیو، آمونیوم، نیترات، جیوه، موادمعلق ۱ پلیکلرو بیفنیل PCBs قلیایی غیر قابل ته نشینی و قابل ته نشینی، دی اکسید گـوگرد،

روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: کنترل در محل تولید و جلوگیری از تراوش یا ریزش، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعادلسازی، خنثی سـازی، ته نشینی، هوادهی، شناورسازی، انعقاد شیمیایی، ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون زیستی، برکه تثبیت و سایر روش های تصفیه زیستی، زلالسازی مکانیکی، صافی چکنده، سولفوناسیون، کلریناسیون، هـضم بیهـوازی، سوزاندن لجن
سطح کارایی روش های تصفیه: متوسط

صنایع تولید فلزات اساسی:

ویژگی های مهم فاضلاب: pH پایین و یا متغیر، سورفاکتانت، سیانوژن، ذرات فلزی، اسیدها، سنگ معدن، فنل، قلیاییت، فلزات، روغن، سموم، ماسه و ذغال سنگ
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: آشغالگیری، جداسازی روغـن، خنثی سازی، انعقاد شیمیایی،کلریناسیون، احیا و رسوب دهی، کروم و سایر فلزات، ذخیره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربن، بازیافت و استفاده مجدد
سطح کارایی روش های تصفیه: متوسط

صنایع کشاورزی:

ویژگی های مهم فاضلاب: مواد آلی محلول، عوامل میکروبی، بقایای سموم، عناصر مغذی، پروتیین، چربی، نیتروژن، لاکتوز، BOD بـالا، مواد معلق زیاد، رنگ و بو، موادکلوییدی، روغـن، دترجنت، فرمالدیید
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: کنترل و جداسازی در محل، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی و یا شناورسازی، هـوادهی، تصفیه شیمیایی، انعقاد، روش های تصفیه زیستی، کمپوست کردن، استفاده مجدد در کشاورزی
سطح کارایی روش های تصفیه: خوب

صنایع برق و الکترونیک:

ویژگی های مهم فاضلاب: pH متغیر، اسیدها، حلال ها، ذرات فلزی، ترکیبات شـیمیایی معدنی و آلـی ، چربی و روغن، فلـزات مختلـف، قلیاییـت، سورفاکتانت ها
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: آشغالگیری، کنتـرل و جداسـازی در محـل تولیـد، خنثـی سازی، انعقاد شیمیایی، احیا و رسوب دهی فلـزات، ذخیـره سازی در برکه ها، جذب نهایی با کربن
سطح کارایی روش های تصفیه: متوسط

صنایع دارویی:

ویژگی های مهم فاضلاب: هورمون ها، ترکیبات شیمیایی، BOD و COD بـالا، اسیدهای آلی چرب، رنگ، عناصر مغذی، pH متغیر، املاح و اسیدهای معدنی، فرمالدیید، حلال ها، الکل، صـابون، موادآلی، حلقه های بنزنی، سموم، فلوراید، سود، اسید نیتریک و سولفوریک، آمونیوم، نیترات، ، موادمعلق
روش اصلی تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه: جداسازی و کنترل در محل، ذخیره سازی، رقیق سازی، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی، هــوادهی، شناورسازی، انعقاد و ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون زیستی، صافی چکنده و سایر روش های تصفیه زیستی، هضم بیهوازی، سوزاندن لجن های قلیایی و یا خنثی کردن با اسید، جذب سطحی با کربن فعال
سطح کارایی روش های تصفیه: متوسط

تصفیه فاضلاب - پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها
انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها

روش‌های موجود در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه

تصفیه فیزیکی:

فاضلاب کارخانه ها دارای مقادیر زیادی از ذرات جامد بزرگ اند. مثل بازمانده مواد غذایی در فاضلاب صنایع غذایی، ، قطعات چوب در صنایع نجاری قطعات چرم در صنایع چرم سازی و دباغی ، چربی موجود در پساب و …. است. در تصفیه فیزیکی، فاضلاب از یک سری صافی ها یا فیلترهای بزرگ رد می شود تا ذرات درشت آن حذف شود، سپس در مرحله دانه گیری برای حذف ذرات معلق ریزتر از فیلتر های شنی و ماسه ای استفاده می شود. در مرحله بعد فاضلاب وارد مخازن ته نشینی شده و به ان زمان لازم داده می شود تا ذرات باقی مانده ته نشین شوند. پس از ته نشینی ،فاضلاب به مخزن دیگری وارد می شود.

در برخی از انواع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، برای چربی گیری، فاضلاب وارد مخزن دیگری می شود و با یک پارو، چربی موجود بر روی فاضلاب حذف می شود. مرحله بعدی تصفیه فاضلاب به روش فیزیکی، شناور سازی است. این عمل دقیقا عکس عمل ته نشینی است و طی این فرآیند، فاضلاب هوادهی می شود و ذرات به سطح فاضلاب می آیند. در ادامه یک پارو وظیفه دارد تا این ذرات را از روی فاضلاب بردارد. در اخر حوضچه های متعادل سازی شروع به فعالیت می کنند متعادل سازی،جریان، دما و میزان آلاینده متعادل می شود تا از ایجاد شوک به سیستم تصفیه جلوگیری شود.

تصفیه شیمیایی:

تصفیه شیمیایی به روش‌هایی گفته می‌شود که در فرایند تصفیه از مواد شیمیایی استفاده کند. اولین مرحله تصفیه شیمیایی در تصفیه فاضلاب کارخانه، خنثی‌سازی است. با توجه به صنعت، pH فاضلاب‌ها از اسیدی تا بازی متفاوت است. برای اولین مرحله باید فاضلاب با افزودن اسید یا باز خنثی شود. مرحله بعد حذف ذرات جامد معلق است. بسیاری از جامدات معلق بار سطحی دارند که موجب عدم رسوب است. درمرحله لخته‌سازی و انعقاد، برای از بین بردن بار سطحی ذرات کلوئیدی مواد شیمیایی به فاضلاب اضافه می‌شود. این امر موجب خنثی شدن بار سطحی ذرات ته‌نشین و لخته شدن آن‌ها می‌شوند.  در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، برای کاهش میزان سمیت فاضلاب، از روش اکسیداسیون استفاده می شود. برای حذف مواد معدنی و نمک های محلول در فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، از روش تعویض یون نیز استفاده می شود. با استفاده از تعویض یون، نمک‌های محلول در فاضلاب، ته‌نشین می‌شوند.

پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها
پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ها factory-wastewater-treatment-package

تصفیه بیولوژیکی:

در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، تصفیه بیولوژیکی، به معنای استفاده از میکروارگانیسم ها به جهت تصفیه فاضلاب است. این فرآیند به دو شیوه هوازی و بی هوازی صورت می گیرد که در نوع هوازی، باکتری های هوازی با استفاده از اکسیژن نسبت به تصفیه فاضلاب اقدام کرده و در تصفیه بی هوازی باکتری های بی هوازی بدون استفاده از اکسیژن فرآیند تصفیه فاضلاب را تکمیل می کنند.

روش تصفیه SBR:

روش SBR از سری روش های متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است. این روش بر پایه لجن فعال فرآیند تصفیه را انجام می دهد و موجب حذف BOD ها و COD ها می شود. زمان اعمال این روش تصفیه معمولا بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه است. در تصفیه فاضلاب به روش SBR رشد باکتری های هوازی بیشتر با اکسیژن دهی به فاضلاب می شود و راندمان تصفیه بالا می رود.

روش تصفیه IFAS:

در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه از روش تصفیه فاضلاب IFAS استفاده می شود در این روش، لجن به صورت ثابت و معلق بر روی مدیای ثابت و معلق رشد داده شده می شود،به همین دلیل این فرآیند را به فرآیندی تلفیقی تبدیل کرده است. مدیاها دو نوع مدیای ثابت مدیای معلق دارند که با توجه به سایز مخازن انتخاب می شوند. اگر سایز مخزن بزرگ باشد،از مدیای ثابت که کف مخزن ثابت می شود استفاده می شود و اگر مدیای معلق مورد استفاده قرار گیرد؛ معمولا سایز مخزن کوچک تر است همچنین این مدیاها در سطح فاضلاب معلق می شوند.

روش تصفیه MBBR:

روش تصفیه فاضلاب MBBR مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه ،دارای عملکرد سریع تری می باشد،همچنین به فضای کمتری برای نصب نیاز دارد. در این روش، مدیای پوشیده شده توسط بیوفیلم در مخزن فاضلاب درحرکت اند و تصفیه فاضلاب را انجام می دهند. حامل های بیوفیلم ها از جنس پلی اتیلن با تراکم بالا بوده و چگالیشان به چگالی آب نزدیک است.

روش تصفیه RBC:

رآکتو هایی با بستر ثابت این روش در سیستم را تشکیل داده اند که از پشته های دیسک های چرخشی اند که بر روی یک شافت محور افقی نصب شده اند.در این روش برای حذف میکروارگانیسم ها و مواد آلی استفاده می شود.

روش تصفیه UASB:

روش متداول دیگر مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، لجن بی هوازی جریان بالا است. در این روش گرانول های لجن پس از سه ماه شروع به رشد و شکل گیری کرده و باکتری ها سطح آن ها را می پوشانند.پتوی لجن عاملی است که فاضلاب را به سمت بالا هدایت می کند و منجر به تصفیه فاضلاب می شود.

روش تصفیه ABR:

رآکتور بافل دار بی هوازی یکی دیگر از روش های مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه است که شامل ۸ محفظه برای انتقال فاضلاب به سمت بالا و برخورد آن با پتوهای لجن در سیستم است.

روش تصفیه MBR:

یکی از روش های متداول مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، روش تصفیه MBR است.در این روش یک سیستم تصفیه فاضلاب بیولوژیکی، به همراه فرآیند های اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون است که در انتها به تصفیه فاضلاب کارخانجات منجر می شود.

میزان برداشت آب و تولید فاضلاب در صنایع مختلف:

صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات: میزان برداشت برابر با ۲/۴۸۰ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۲/۳۰۶ میلیون مترمکعب
صنایع نساجی، پوشاک و چرم: میزان برداشت برابر با ۹/۲۲۹ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۵/۱۲۳ میلیون مترمکعب
صنایع چوب: میزان برداشت برابر با ۳/۷ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۶ میلیون مترمکعب
صنایع کاغذ، مقوا و چاپ: میزان برداشت برابر با ۸/۸ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۵/۳ میلیون مترمکعب
صنایع شیمیایی : میزان برداشت برابر با ۲/۳۳۵ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۱۴۱ میلیون مترمکعب
صنایع کانی غیرفلزی: میزان برداشت برابر با ۹/۳ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۱۵۲ میلیون مترمکعب
صنایع تولید فلزات اساسی: میزان برداشت برابر با ۴/۱۴۲ میلیون مترمکعب و تولید با ۵۰ میلیون مترمکعب
صنایع ماشین آلات و تجهیزات: میزان برداشت برابر با ۴/۷۷ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۱/۶۲ میلیون مترمکعب
نیروگاه ها: میزان برداشت برابر با ۹/۵۵ میلیون مترمکعب و تولید پساب ۶/۸ میلیون مترمکعب

اجرای پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه گروه مهندسین مهاب
اجرای پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه گروه مهندسین مهاب

پساب‌های صنعتی، مراحل پیش تصفیه را طی می‌کنند، در طی این فرایند ترکیبات خطرناک شیمیایی برای فرایندهای زیستی تا میزان مورد نظر کاهش می‌یابد. صنایع غذایی به‌دلیل داشتن غلظت بسیاری از مواد آلی دارای شباهت بیشتری به فاضلاب‌های انسانی‌اند به همین دلیل با روش‌های زیستی قابل تـصفیه‌اند.

همان‌طور که مشخص است هر یک از صنایع مذکور در بردارنده مواد و آلاینده‌های متفاوتی هستند و نیاز به روش خاصی برای تصفیه فاضلاب دارند و ممکن است برخی از آنها با یکدیگر مشابه باشند. برای انتخاب بهترین نوع پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه، می‌توانید با مشاوران گروه مهندسین مهاب  که یکی از بهترین و مطمئن‌ترین، شرکت‌های تجهیزات فاضلاب است، در ارتباط باشید.

امتیاز
کارشناسان شرکت مهندسین تصفیه فاضلاب مهاب طراح و مجری انواع پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
021-86122170

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *